PSYKOTERAPI

KBT är ett samlingsbegrepp som inom sig rymmer flera olika teoretiska modeller och metoder. Den metod jag främst arbetar utifrån är kognitiv terapi.

Kognitiv terapi utmärks av att vara problemfokuserad och målinriktad. Man utgår ifrån klientens tankar, känslor och beteenden och analyserar sambandet dem emellan. Viktigt är också att förstå hur klienten påverkas av och påverkar sin omgivning

I kognitiv terapi fokuserar man mest på det som sker i nuet dvs det som vidmakthåller problemen i dag, men tidigare erfarenheter och livshistoria är ofta viktiga för förståelsen av hur man har det i sitt liv här och nu.

Kognitiv terapi kan vara i form av korttidsterapi( ofta 5-20 samtal) där målsättningen främst är att lära sig strategier för att hantera avgränsade problem som ångest, depression, stress, relationsproblem, låg självkänsla.  Men terapin kan också fördjupas till en långtidsterapi. Målsättningen är då att genom en fördjupad självförståelse  utvecklas personlighetsmässigt.

En behandling inleds alltid med ett par bedömningssamtal för att terapeut och klient tillsammans ska komma fram till vilket behandlingsupplägg som passar klientens behov och önskemål.